Tampereen Ylioppilasteatterin jäsenet

2023

Ahokas Jules
Ahonen Lauri
Elo Efe
Herzog Hans
Huusko Ismo
Kinnunen Ville
Kivipuro Matias
Koutaniemi Saku
Kuittinen Mikko-Juhani
Kumara Sanna
Lehikoinen Hanna
Maijanen Venla
Niemi Juha
Palmujoki Loviisa
Peräsaari Julia
Rimpelä Markku
Räsänen Juliaana
Savio Tiia-Maria
Sillanpää Veera
Tikkanen Taika
Uuranmäki Josefiina
Viinikka Juno
Vikman Sanni
Vilkki Marie

2022

Ea Hautala
Sanni Huttunen
Anton Hård
Jasmin Iacovone
Niina Juntunen
Aapeli Kangas
Essi Koistinen
Hilda Kokkola
Jukka Korri
Essi Linna
Joona Lumitähti
Nadja Mikkola
Aapeli Niiranen
Ilona Orava
Tittamari Paavola
Preeti Pesä
Manta Piirainen
Ville Porkka
Anni Samulinen
Jesse Tarvainen
Anni Tervokangas
Jasse Varjola
Sonja Vartonen

2021

Aho Aaro
Arpiainen Minna
Harju Elina
Isokallio Mira
Jokinen Jutta
Järvinen Sonja
Karvinen Maiju
Klemola Senni
Kokkinen Sanni
Koponen Veera
Kota-aho Senja
Lindberg Juuso
Linna Suvi
Mikkonen Iris
Mäkelä Hilla
Niku Reetta
Niku Roosa
Norrbacka Sini-Tuulia
Pajunen Ida
Patta Lena
Pietilä Riikka
Pirilä Tuomas
Pollari Mesi
Puutio Aalto
Rantala Henriina
Riekkinen Jere
Seppä Jaakko
Suonio Oiva
Torkki Usva
Veijalainen Senja
Wargh Emmi
Wennman Julia

Leino Jessica
Aalto Puutio

2020

Heikkilä Emma
Heiskanen Salla
Kankkonen Tinka
Keto Pyry
Korpikunnas Laura
Kujansuu Elli
Laaksonen Katariina
Lampela Ella
Lovi Kai
Lillqvist Emma
Lähtevänoja Milla
Mertanen Laura
Moisio Maija
Mäkinen Riina
Neva Netta
Niemelä Laura
Nygård Saija
Ojala Melina
Pyykkönen Valtteri
Räsänen Julia
Saraniemi Miikka
Saviainen Jaina
Seitajärvi Miina
Tarvus Anne
Tikkanen Mea
Valkonen Kaisa
Vekola Veeti
Virta Iida
Virtanen Jasmin

2019

Aaltonen Inari
Darms Ina
Holopainen Helmi
Kalliolahti Karoliina
Kaukoniemi Minja
Kondie Tuomo
Korvenpää Mimmu
Koskiranta Jessica
Kähkönen Venla
Kärnä Tito
Laajisto Carita
Lamminsivu Siiri
Lehtinen Kalle
von Lerber Elina
Lindberg Leo
Markkanen Elina
Nikolov Sarah
Paavilainen Enna
Palojärvi Annika
Pelander Lauri
Penttinen Hilja
Vainikainen Markus
Virolainen Oona

2018

Suvi Ahtikari
Emily Hallfast
Tanja Jäske
Kalle Kause
Maria Koivukari
Tommi Kokkonen
Laura Koskela
Laura Kuronen
Roosa Leivo
Riikka Nyrhilä
Toni Pentikäinen
Emmi Pesola
Ella Pitkänen
Pyry Pynnönen
Kiki Söderström
Niklas Söderström
Niko Tahvola
Saija Tarvainen
Ilona Vuori
Arvi Yrjölä

2017

Linda Bäckman
Elisa Glad
Simon Götz
Liisu Heikkinen
Pauliina Heiskanen
Sanni Hieta
Roosa Honkanen
Moona Huttunen
Jani Hämäläinen
Henniina Isoaho
Ella Itäranta
Ninni Juntunen
Janne Karjalainen
Milka Koskinen
Kalle Kotilainen
Irina Kunnari
Sonja Lairikko
Riku Liski
Alisa Liukkonen
Sunna Maijala
Sampo Marjakangas
Venla Moisala
Laura Mäkinen
Tinja Nerkko
Renja Nurmi
Pinja Packalén
Johanna Pätsi
Maria Räsänen
Akseli Saarinen
Sirkku Saarinen
Juha Sievänen
Jetro Sukkela
Sonja Tiitola
Pauli Timonen
Annika Valtonen
Sofia Varjolahti
Petra Vesa

2016

Elina Haapakangas
Klaara Haapanen
Janita Hakanen
Emilla Härkönen
Iida Jokinen
Ronja Jylhä-Vuorio
Lassi Jämsä
Olga Lepistö
Milla Länsiö
Jyri Marttunen
Ella Numminen
Odessa Orselji
Sami Paavilainen
Sanni Pakanen
Tuure Pitkänen
Iida Putkuri
Catarina Riutta
Roope Ronkainen
Iida Sahlman
Sampo Seppä
Susanna Seppälä
Jenni Tuominiemi
Fanniina Tuomola
Laura Valkeapää
Karoliina Vesa

2015

Jonne Angeria
Marjo Airisniemi
Jaakko Heikura
Jaso Jaakkola
Paula Järvilehto
Veera Kontula
Mika Kuitinen
Hanna Lahtinen
Veera Lamminpää
Salla Lehtipuu
Pekka Louhimo
Mikael Pelto
Heini Peltola
Aksu Piippo
Pyry Qvick
Maija Raikamo
Juho Ronkainen
Maarit Ruotsalainen
Anne Seppänen
Kalle Teivaala
Aino Ylipiessa

2014

Laura Arha
Sylvia Autio
Samuli Heikura
Henriikka Heiskanen
Hanna Kahrola
Emilia Keskivinkka
Tiia Ketola
Jussi Klemetti
Tuomas Kotajärvi
Marjukka Lampo
Tanja Matilainen
Senja Meriläinen
Mea Misukka
Nikke Myllyselkä
Nina-Mari Niskanen
Mikko Nenonen
Antton Nissinen
Oona Paavilainen
Otto Pilli
Maiju Ridell
Ida Riikonen
Miro Seppänen
Jere Saarela
Sanna Vilkman
Tero Kairento
Atte Olsonen
Sara Weck
Teri Zambrano

2013

Joel Alanko
Nina Etelävuori
Erik Forss
Sonja Halla-aho
Viivi Heikura
Henna Hirvioja
Liisa Hytti
Lauri Kallio
Patrik Kivinen
Riikka Koskinen
Katja Malinen
Iiro Myllymäki
Ulla-Maija Mäkeläinen
Lotta Pelkonen
Jaana Pitkänen
Aino Putaala
Venla Roivainen
Terhi Romo
Miika Ruokokoski
Teija Ryhtä
Wilma Seppälä
Arttu Soilumo
Maarit Utriainen
Milla Väänänen

2012

Anne Arrenius
Sari Degerlund
Mort Grankvist
Iira Halttunen
Melissa Heininen
Toni Jyvälä
Juho Keränen
Suvi-Tuulia Lepola
Alli Mattila
Marika Naumanen
Alma Onali
Henry Pöyhiä
Suvi Rantanen
Paula Sillman
Tiia Sorjonen
Marko Taiminen
Jenna Teinilä
Titus Torniainen
Susanna Viitasaari
Julia Vistbakka
Anna-Kaisa Vuorinen

2011

Marko Blomqvist
Ava Heinonen
Reetta Hyyryläinen
Anna Kankila
Anja Keränen
Elina Knaapi
Miia Kotila
Sanni Naukkarinen
Mari Naumala
Jani Salo
Markus Tapio
Klaara Tapper
Noora Väyrynen

2010

Reeta Annala
Ida Sofia Fleming
Enni Hartikainen
Marleena Huuhka
Anna Sofia Kalvi
Anniina Kangasniemi
Outi Kautonen
Lari Keränen
Emma Kuoppala
Eetu Känkänen
Ville Lamminmäki
Jaakko Lenni-Taattola
Ruut Luoto
Erkki Mervaala
Iris Nylund
Meri-Maija Näykki
Mirva Seppänen
Veera Tapanainen
Lotta Tenhunen
Mikko Töyssy

2009

Tuomas Hartikainen
Heidi Hokkanen
Maia Häkli
Raila Hänninen
Annukka Isomaa
Meeri Kokko
Aki Korhonen
Mona Krueger
Kielo Kärkkäinen
Tiina Launiainen
Hanna Lindroos
Juha Mäkinen
Mimosa Norja
Salla Rupponen
Emmi Tanskanen
Mikko Timonen

2008

Nunu Ahtiainen
Mirjami Heikkinen
Panu Hietalahti
Jonna Kuittinen
Teemu Mäkinen
Elina Nopanen
Annukka Numminen
Ville Pohja
Tarja Sahlstedt
Niina Siewert

2007

Harri Ahola
Iida-Maria Hakanen
Mari-Sohvi Miettinen
Olli-Ilmari Sillanpää
Jarmo Tuominiemi
Teija Vaittinen

2006

Satu Virtala
Liisi Vihavainen
Sirja Tulensalo
Tuija Touhunen

2004

Erika Hast
Hetta Huhtamäki
Liisa Inkinen
Tuulia Kallio
Anne Lahtinen
Mikko Lindgren
Panu Mikkola
Eeva Mäenpää
Jukka Nieminen
Minna Rajamäki
Helka Rissanen
Anna Rouhu
Reetta Sahlman
Juhani Valkama
Jonna Savolainen

2003

Sirkku Angeria
Juha-Matti Koskela
Esa Kytösaho
Risto Lehikoinen
Juhana Lehtiniemi
Ella Mustajärvi
Lasse Poser
Saara Rautavuoma
Laura Rämä
Laura Sillanpää
Nina Tienhaara
Tapio Ylinen

2002

Hannaleena Hauru
Aino Miikkulainen
Kaisa Tuovila
Elissa Määttänen
Mikko Joukamaa
Pilvi Honka
Olli Kontulainen
Panu Huotari
Taru Huokkola
Riitta Kytösaho
Elina Kokko

2001

Jukka Harju
Tanja Heinänen
Pirjo Heikkilä
Niina Vuorisara
Jussi Helminen
Raisa Lehtovirta
Maria Nuutinen
Armi Toivanen

Vuodet 1995-2000

Mari Pöllänen
Martta Pyökkimies
Päivi Rötsä
Disa Kamula
Aija Logren
Harri Manninen
Kati Koistinen
Janne Junttila
Janne Lonka